Projekt je podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja

Spoločnosť Sladovňa SESSLER, a.s, realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 78/2020-2060-2230-AVU9

Prijímateľ   Sladovňa SESSLER, a.s., Pri Kalvárii 17, Trnava 91701

Názov projektu  Inteligentná inovácia výrobného procesu praženia sladu

Miesto realizácie projektu   Trnava

Výška NFP  max. 173.250,00 €

Stručný opis projektu  Predmetom projektu je inovácia výrobného procesu výroby praženého sladu  prostredníctvom zakúpenia inovatívnej technológie, ktorá nahradí nevyhovujúce zariadenia v existujúcom výrobnom procese a umožní riadenie a ovládanie celého procesu aicky prostredníctvom riadiaceho systému vrátane spracovania informácií z výrobného procesu pre  optimalizáciu jeho riadenia a plánovania, zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti výrobného celku a zabezpečenia prediktívnej údržby technológie.   

Hlavný cieľ projektu  Inteligentná inovácia výrobného procesu praženia sladu  za účelom zvýšenia jeho  efektívnosti, kapacity, kvality výroby a produktivity práce, vrátane zníženia ekologického zaťaženia prostredia

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk